Event

  

         
.....  ชมรมเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆ ที่ร่วมกับกลุ่มคนส่วนหนึ่งในสังคมที่รักและเมตตาต่อสุนัข ที่ได้ช่วยเหลือสุนัขบางส่วนให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น เท่าที่พึงจะทำได้ อย่างไรก็ดี จำนวนสุนัขที่มีอยู่หลายแสนตัวในเขตกรุงเทพมหานคร และหลายล้านตัวทั่วประเทศ จำเป็นต้องได้รับการร่วมมือและความเสียสละจากคนในสังคมให้รับผิดชอบร่วมกัน เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่และเกี่ยวเนื่องกับชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด ที่จะสามารถแก้ไขได้แต่เพียงลำพัง ทั้งนี้การช่วยเหลือสุนัขและการรณรงค์ไม่ให้คนทิ้งสุนัขด้วยการปลุกสำนึกให้ผู้เลี้ยงควบคุมจำนวนสุนัข ด้วยการทำหมันถาวรเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และเป็นเรื่องรีบด่วนที่ต้องทำและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ปัญหาสุนัขเกินจำนวนทวีความรุนแรงจนสุดที่จะเยียวยาได้  เพราะอาจนำไปสู่การกำจัดสุนัขในท้ายที่สุด

1. ดำเนินโครงการคุมกำเนิดให้สุนัขอย่างถาวร ทั้งเพศผู้และเพศเมียด้วยวิธีผ่าตัดทำหมัน โดยรับผิดชอบตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกสุนัข ถิ่นที่อยู่่ ขนส่งสุนัข เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัด ดูแลแผลหลังผ่าตัด โดยมีอาหาร ยา และกรงพัก ซึ่งใช้เวลาดูแลจนแผลหายสนิทรวม 7-8 วัน ก่อนนำส่งกลับที่เดิม ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 60 ตัว
2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนอื่นๆ ที่จำเป็น กำจัดเห็บ หมัด ถ่ายพยาธิและขจัดโรค เพื่อให้สุนัขสุขภาพดีถ้วนหน้าก่อนนำสุนัขที่ทำหมันแล้วกลับคืนที่เดิม
3. รักษาโรคที่พบบ่อยในสุนัขทำหมัน ได้แก่ โรคขี้เรื้อนผิวหนัง ที่จะได้รับการรักษาโดยการฉีดยาอย่างน้อย 1 เข็มตอนเข้า และ 1 เข็มตอนออก
 

สำหรับโรคเนื้องอกอวัยวะเพศที่ติดต่อจากการผสมพันธ์ สุนัขจะได้รับการรักษาต่อเนื่องจนกระทั่งหายแล้วจะถูกส่งกลับที่เดิม ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 2-3 เดือน..

4. การให้การช่วยเหลือสุนัขที่เร่งด่วนเฉพาะรายและเฉพาะหน้า ด้วยหลักเมตตาและเอื้ออาทรต่อชีวิต อยู่ในข้อกำหนดดังนี้
 
4.1.
เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขจรจัด
4.2.
กรณีสุนัขมีเจ้าของที่มีทุนทรัพย์น้อย เจ้าของต้องให้ความร่วมมือในทุกๆ กรณี ใส่ใจในการนำสุนัขไปรับการรักษาด้วยตัวเองและตั้งใจจะดูแลสุนัขต่อไป ชมรมจะให้คำแนะนำ ประสานสัตวแพทย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
4.3.
ชมรมไม่สามารถจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตามการร้องขอของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลแท้จริง และไม่มีกำลังพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือสุนัขที่มีผู้ชี้เบาะแสที่มีอยู่มากมายได้ ทั้งนี้ชมรมมีการช่วยเหลือสุนัขกรณีเร่งด่วนที่ไม่มีเจ้าของที่พบเองอยู่แล้ว
5. จัดทำสื่อและเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกของผู้เลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น
 
5.1.

แผ่นเอกสาร "ทำไมถึงต้องทำหมันสัตว์เลี้ยง"

5.2.
โปสเตอร์รณรงค์
"เลี้ยงสัตว์โปรดอย่าทิ้งสัตว์"
"การวางแผนครอบครัวสุนัข คือ การเลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคุมประชากรให้มีจำนวนเท่าที่ดูแลได้"
"เลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ คือ คิดก่อนซื้อ เลี้ยงด้วยรักและเอาใจใส่ ควบคุมประชากร เลี้ยงในบ้าน อย่าทิ้งสัตว์"
5.3.
สติ๊กเกอร์ติดรถ
"พวกเราไม่ใช่ตุ๊กตา"
"เลี้ยงสัตว์โปรดอย่าทิ้งสัตว์"
6. จัดทำโครงการเสริมตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่การรณรงค์เพื่อปลุกสำนึกคนเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น การออกงานตามงานแฟร์ (งาน Pet Expo) เป็นต้น

 

Copyright©2004 www.dogchance.com, All rights reserved.