INTRODUCTION
          ชมรมก่อตั้งโดย คุณจิรบุญนี อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งมีใจรักสัตว์เป็นพื้นฐาน มีความใกล้ชิดผูกพันกับสัตว์โดยเฉพาะสุนัขมายาวนาน  จึงรับทราบถึงความแตกต่าง ระหว่างสุนัขเลี้ยงที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีกับสุนัขจรจัดที่ด้อยโอกาสที่มีอยู่มากมายและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ ทั้งยังดูเหมือนว่าโอกาสที่สุนัขเหล่านั้นจะมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ควรจะเป็นยังคงริบหรี่

           ด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อสุนัข จึงไม่อาจเพิกเฉยที่จะร่วมกับอาสาสมัครที่รักสุนัขในการช่วยเหลือสุนัขจรจัด โดยมุ่งมั่นที่จะลดจำนวนสุนัขจรจัดและรณรงค์ให้เจ้าของทำหมันสุนัขบ้าน เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขตามความสามารถที่จะรับผิดชอบ เพื่อผลดีต่อสังคมเมืองและต่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายใต้ชื่อ "ชมรมวางแผนครอบครัวและส่งเสริมสวัสดิภาพสุนัข" หรือ "Dog Chance" ในปี พ.ศ. 2544

 
 • การหยุดทิ้งสุนัขบ้านให้กลายเป็นสุนัขจรจัด
 • การทำหมันสุนัขในบ้านเพื่อช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดได้
 • การร่วมมือกันของคนในสังคมในการควบคุมจำนวนสุนัข
 • การทำหมันสุนัขเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนื้องอก เพื่อให้สวัสภาพสัตว์ที่ดีขึ้น

 • การรณรงค์ให้ทำหมันสุนัขในบ้านเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขตามกำลังที่สามารถรับผิดชอบได
 • การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เลี้ยงสุนัขอย่างต่อเนื่อง โดยหวังผลระยะยาว
  • การปลุกสำนึกให้ผู้เลี้ยงคิดก่อนเลี้ยง และรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงจนกว่าจะสิ้นอายุขัย
  • การกระตุ้นเตือนให้ผู้เลี้ยงมีสุนัขแต่เพียงพอดี ระมัดระวังการเพิ่มจำนวนเกินกำลังที่จะรับผิดชอบ
  • การโน้มน้าวจิตสำนึกของผู้คนในสังคมเมืองให้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาสุนัขจรจัด โดยเน้นหลักของความเมตตาและเอื้ออาทร
 • การผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสุนัขในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

 • ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์เลี้ยง ไม่ทอดทิ้งสัตว์ให้เป็นภาระแก่สังคม
 • ปฎิบัติต่อสัตว์เลี้ยงด้วยเมตตาจิต เลี้ยงดูสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต ต้องการความรักความเอาใจใส่ มีความรู้สึก และรักตัว-กลัวตาย ไม่ต่างไปจากคน
 • ปลูกฝังเด็กให้รู้จักรักและเมตตาสัตว์ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อกล่อมเกลาใ้ห้มีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา เพื่อช่วยลดปัญหาพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและอารมณ์รุนแรง อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมเมื่อเด็กเติบโตขึ้น
 • สุนัขจรจัดที่มีสภาพทรุดโทรม ถูกทารุณกรรม ตกอยู่ในทุกขเวทนา และอยู่ในภาวะ/สถานที่เสี่ยงภัย มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทยอยลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง
 • จำนวนสุนัขที่ลดลงต่อเนื่องจนอยู่ภายใต้การควบคุม และได้รับการเลี้ยงดูโดยผู้เป็นเจ้าของ

 

Copyright©2004 www.dogchance.com, All rights reserved.